FacebookYoutube
Детска градина "Радост"
Град Бяла Слатина

Работа на ДГ “Радост с РЦПППО гр.Враца

                            

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование /РЦПППО/ е специализирано обслужващо звено на Министерство на образованието и науката за изпълнение на държавната политика за приобщаващо образование в област Враца.
Центърът осъществява дейности, свързани с провеждането на държавната политика за подкрепа на процеса на приобщаващото образование в област Враца, организационно и методическо подпомагане на детските градини и училищата по отношение на предоставянето на допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности.
В РЦПППО – Враца работят високо квалифицирани специалисти – ресурсни учители, логопеди, психолози, рехабилитатор на слуха и говора, учители на деца със зрителни нарушения, доказали своя професионализъм, познания и опит в работата с деца и ученици със специални образователни потребности.Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование /РЦПППО/ е специализирано обслужващо звено на Министерство на образованието и науката за изпълнение на държавната политика за приобщаващо образование в област Враца.
Центърът осъществява дейности, свързани с провеждането на държавната политика за подкрепа на процеса на приобщаващото образование в област Враца, организационно и методическо подпомагане на детските градини и училищата по отношение на предоставянето на допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности.
В РЦПППО – Враца работят високо квалифицирани специалисти – ресурсни учители, логопеди, психолози, рехабилитатор на слуха и говора, учители на деца със зрителни нарушения, доказали своя професионализъм, познания и опит в работата с деца и ученици със специални образователни потребности.

В детска градина“Радост“ се  работи с:

  •