FacebookYoutube
Детска градина "Радост"
Град Бяла Слатина

Мисия и визия

1.МИСИЯ

Мисията определя приоритетите на детската градина и съдържа информация за най-важните (значимите) аспекти и бъдещи ориентации на педагогическата работа.

Мисията на ДГ „Радост”е:

 • да подкрепя и вярва в потенциалните възможности на всяко дете;
 • да създава благоприятна позитивна и разнообразна среда за неговото развитие и развитие на способностите му в процеса на възпитание и обучение;
 • да мотивира учителите да реализират в най-висока степен професионалните си качества, знания, умения и компетенции;
 • да стимулира и убеждава родителите и обществеността, че детската градина е значима и необходима среда за пълноценното развитие на детето от предучилищна възраст с подходящо организирани пространства за игра, познание, общуване и творчество.
 • Превръщане на детското заведение и в ценено място за сътрудничество и просперитет на семействата и екипа.да постави основите в личностното развитие на бъдещите граждани на Европа - рационални, с критическо мислене и творчески нагласи, притежаващи богатство от широки интереси, знания, умения, компетенции, умеещи да взаимодействат с околните, съхранили своята национална култура и родова идентичност. 

ІІ. ВИЗИЯ

Визията е реалистична, краткосрочна и дългосрочна картина на настоящето и бъдещето на детската градина.

Тя отразява непрекъснатост на промяната, вземайки под внимание мнението на участниците в две групи въпроси.

Първа – очертаващи смисъла на процеса:

 • Как работим със заобикалящата ни общност?
 • Какво изпитваме един спрямо друг в хода на общата работа?
 • Как ще направим детската градина желано място за всекиго?
 • Как ще измерваме прогреса (успехите)?

Втора – показващи развитието на самия процес:

 • Каква философия споделя детската градина?
 • Какъв ще бъде приносът на всеки?
 • Каква репутация да има детската градина? 

В този смисъл  визията на ДГ „Радост” е да бъде:

 • Място, където детето се чувства щастливо, защитено, разбирано и подкрепяно.     

                              „Чудесата на света в детските очи не са седем – те са седем милиона”

казва Уолт Стрейтиф  - нека им ги покажем.

 • Предпочитана среда за 2–7-годишните деца, където се гарантира тяхното творческо, умствено, емоционално, социално, личностно, психическо и здравно-физическо развитие.
 • Център за родители, търсещи и намиращи подкрепа, съгласие, сътрудничество, педагогическа информация.
 • Средище на хора, които обичат децата и професиите си, поддържат квалификацията си на съвременно равнище, стремят се към висока професионална реализация и са удовлетворени от работата си.