FacebookYoutube
Детска градина "Радост"
Град Бяла Слатина

Обществен съвет

 

  

                                                                                                           Обществен съвет

                                               

 Обществен съвет

Общественият съвет е орган за подпомагане развитието на детската градина. Състои се от нечетен брой членове - представител на финансиращия орган и представители на родителите. Не може да бъде член на обществения съвет лице което е:

 • осъждано за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията
 • член на настоятелството регистрирано към детската градина
 • в трудово правоотношение с детската градина

Членовете на обществения съвет попълват декларация, с която удостоверяват липсата на гореизложените обстоятелства. Членовете на обществения съвет се определят за срок от три години. Представителите на родителите в детската градина се излъчват пряко на събрание, на което се канят родителите на всяко едно дете. 

Дейност на обществения съвет:

 1. Одобрява Стратегия за развитие на детската градина и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението й.
 2. Участва с представител в заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас.
 3. Предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на самооценката на институцията.
 4. Дава становище за разпределение на бюджета по дейности. Съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното в края на предходната година превишаване на постъпленията над плащанията по бюджета на детската градина.
 5. Съгласува учебния план.
 6. Участва с представител на родителите в комисиите за атестиране на директорите при условията и по реда на държавния образователен стандарт.
 7. Съгласува избора на учителите на познавателни книжки, които се предоставят за безвъзмездно ползване.
 8. Участва с представител при създаването и приемането на етичния кодекс.
 9. Сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира нарушения на нормативните актове.

Общественият съвет заседава най-малко четири пъти годишно, като първото заседание е задължително в началото на учебната година. Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите на заседанието членове. За всяко заседание се води протокол и присъствен списък. Кореспонденцията и документите за дейността на обществения съвет се съхраняват в детската градина на място, определено от директора. Общественият съвет осъществява своята дейност без допълнителен персонал и издръжка.

 

 

СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ ДЕТСКА ГРАДИНА ,,РАДОСТ“

         1.ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветелина Симеонова Нешовска

         2.ЗАМЕСТНИК –ПРЕДСЕДАТЕЛ : Валентина Валериева Манева

         3.ЧЛЕНОВЕ:

 • Дарина Кръстева Вълешкова – представител на Община Бяла Слатина
 • Дениз Айдинова Найзимова
 • Петя Михайлова Михайлова
 • Румяна Мирославова Асенова

         4.РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:

- Валерия Маринова Василева

- Генова Веселинова Шаламанова

- Росица Пламенова Кирилова

- Цветелина Ангелова Методиева